HT-Mitglied werden »

Die Familie von AKKORD

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
DOROTHEA
v. FIRST
-
MIMOSA
v. TREBONIUS XX
-
INTSCHA
v. MEISTERWURF
AKKORD
v. ANBLICK XX
HOLST


-
GOLFKRONE
v. HEIDELBERG
FALMO
v. FAEHNRICH
HOLST
-
VOLLE
v. FIRST
LOHENGRIN
v. LORETTO
HOLST

-
HILDEGARD
v. NORDWIND
-
NETTINA
v. HEINITZ
-
FAJADE
v. MEISTERSCHUELER I
BAJADE
v. ROMAN

ZENTAUR
v. COTTAGE SON XX

UCKERMARK
v. ANBLICK XX-
NEUIGKEIT
v. HEINITZ
FALK
v. FALKENJAEGER
HOLST
Snow
Snow
Snow
Snow