HT-Mitglied werden »

Die Familie von FARNO

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
PUNKTINA XX
v. PUNKT XX
-
PRUNKWALZER XX
v. WALZERTRAUM XX
-
OKAY XX
v. PIK AS XX
FARNO
v. FARNESE
1,35m Spr.

-
GOLDIKA
v. FAEHNRICH
LOUP DE LOUP
v. LAVALLO
1,30m Spr.

VALETTA 5
v. LANDGRAF I

OKAY 11
v. RASPUTIN
1,30m Spr.

LOLITA
v. LIGUSTER
1,35m Spr.

Snow
Snow
Snow
Snow